ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΡΓΑ

Λαιμός
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και αποδιδόμενης ισχύος 5,4 MW βρίσκεται στη θέση «Λαιμός», του Δ. Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας και αποτελείται από:
  • Δύο (2) ανεμογεννήτριες Vestas V117 – 3,45 MW
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μάρτιο του 2019, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 16 GWh.